REGULAMIN
PRYWATNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO
W Nowym Tomyślu


§1
Ognisko nosi nazwę: Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyślu,
i jest instytucją prywatną, działającą jako Firma usługowo- szkoleniowa Triola
§2
Siedziba POM mieści się w Cichej Górze a zajęcia odbywają się
na ul. 3 Stycznia 39 w Nowym Tomyślu.
§3
Osobą prowadzącą POM w roku szkolnym 2023/2024,jest osoba fizyczna
mgr Anna Antuszewska, zwana dalej Osobą prowadzącą.

 

Cele i zadania Ogniska
§4
Cele POM :
1.Nauczanie gry na instrumentach i nauka śpiewu, na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu metodyki, przez doświadczonych profesjonalistów.
2. Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym.
3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwoju poprzez naukę gry na instrumencie, naukę śpiewu i kształcenie artystyczne.
4. Przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.
5. Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury.

§5
Postawione powyżej cele POM realizuje :
1. Poprzez prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie gry na instrumencie, nauki śpiewu oraz zajęć umuzykalniających.
2. Organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia uczniów, takich jak koncerty, przeglądy, występy muzyczne itp.
3. Wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania.
4. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.

 

Osoba prowadząca
§6
Osoba prowadząca POM odpowiada za jego działalność. Do zadań osoby prowadzącej należy w szczególności: zapewnienie warunków do działania Ogniska, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki oraz opieki, wyposażenie Ogniska w pomoce dydaktyczne, zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej.

 

Organizacja Ogniska
§7
1. Zajęcia dydaktyczne w POM są prowadzone w systemie indywidualnym
i grupowym. Nauka gry na instrumentach muzycznych i nauka śpiewu, odbywa w systemie zajęć indywidualnych, a także grupowo – nauka gry na ukulele oraz zajęcia umuzykalniające.
2 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze uzależnionym od wieku dziecka. Jest możliwość przeprowadzenia zajęć dwa razy w tygodniu.
Dzieci od lat 5 do 7 - 30 minut. Dzieci od 8 lat i młodzież szkolna,
dorośli - 45 minut lub 60 minut. (Czas trwania lekcji do uzgodnienia).
3. Zajęcia indywidualne odbywają się w trybie stacjonarnym a także w wyjątkowych okolicznościach zdalnie (zajęcia gry na instrumentach muzycznych i nauka śpiewu).
4. Zajęcia umuzykalniające Muzochwilki - grupowe zajęcia dla dzieci (od 2,5 roku życia życia do lat 4), odbywają się w trybie stacjonarnym.
5. Zajęcia grupowe – Ukulelki dla dzieci w wieku 5-6 letnich odbywają się w trybie stacjonarnym.
6. Zajęcia prowadzone są przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
Zajęcia muzyczne w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą w następujących terminach:
SEMESTR I: 4 wrzesień 2023 r. - 11 luty 2024 r.
Przerwa zimowa - ferie: 12 luty - 25 luty
SEMESTR II: 26 luty 2024 r. - 21 czerwiec 2024 r.
z zachowaniem dni wolnych od nauki przewidzianych w programie szkół lub do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
7. W miesiącach lipcu i sierpniu prowadzone są zajęcia w trybie wakacyjnym.

§8
1. Warunkiem uczestnictwa z zajęciach edukacyjno - muzycznych jest zawarcie Umowy pomiędzy Uczniem /lub Rodzicem(Opiekunem) Ucznia.
2. Uczniowie, którzy ukończyli swoją edukację muzyczną w danym roku szkolnym, otrzymują zaświadczenie potwierdzające o uczęszczaniu do ogniska muzycznego.
3. Ognisko nie wypożycza instrumentów muzycznych.
4. Ognisko dostarcza materiały do nauczania.
5. Na prośbę Ucznia lub Rodzica może zostać przeprowadzony sprawdzian
predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy.
Termin sprawdzianu zostaje uzgodniony telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Kandydat do POM może zapisać się na zajęcia w każdym momencie trwania roku szkolnego, pod warunkiem że będzie taka możliwość.
O przyjęciu do POM, decyduje Osoba prowadząca.

7. W roku szkolnym 2023/2024 komunikacja, sprawdzanie obecności, kontakt z nauczycielem, prowadzącą POM, sprawdzanie płatności, przypomnienie o płatnościach za dany miesiąc, informacje, wiadomości będą dostępne poprzez aplikację Active Now.

§9
1. Nad niepełnoletnimi Uczniami przebywającymi w POM podczas zajęć opiekę sprawują nauczyciele prowadzący dane zajęcia.
2. Wyznaczony nauczyciel POM sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi Uczniami podczas zajęć oraz wydarzeń, imprez organizowanych poza Ogniskiem
i odpowiada za ich bezpieczeństwo.
3. Rodzic lub opiekun Ucznia niepełnoletniego jest zobowiązany do przyprowadzenia Ucznia na zajęcia i odebrania go po ich zakończeniu.

§10

1. Uczniowie mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
- opieki wychowawczej,
-zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
- ochrony poszanowania swojej godności,
- życzliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce.

2. Uczniowie mają następujące obowiązki:
- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach POM,
- przestrzeganie zasad kultury i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników POM,
- dbanie o wspólne dobro, czystość, higienę, a także ład i porządek w POM.

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne
§11
1. Opiekun/Uczestnik ogniska zobowiązany jest do terminowego dokonywania należności według następujących stawek dla zajęć indywidualnych:
Lekcja 30’ – 65.00,-zł
Lekcja 45’ – 80.00,-zł
Lekcja 60’ – 95.00,-zł
2. Ilość lekcji i opłata jest uzależniona od dnia tygodnia w którym odbywają się zajęcia.
Opłata za lekcje jest zmienna dla każdego miesiąca, obliczana w zależności od ilości lekcji w miesiącu.
3. Zajęcia umuzykalniające – grupowe (Muzochwilki, Ukulelki)
Opłata stała za miesiąc – 140.00,-zł
Jednorazowe uczestnictwo w zajęciach 40.00,-zł
4. Uczniowie/ich Rodzice(opiekunowie) mają obowiązek uiszczać opłaty za zajęcia na warunkach i w wysokości określonych w Regulaminie.
Uiszczenie opłat jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach POM.
5. Opłatę należy uregulować do 15. dnia miesiąca, za miesiąc bieżący na konto : Firma usługowo- szkoleniowa Triola
55 1020 4144 0000 6902 0265 6213
Jest możliwość uiszczania opłat u nauczycieli prowadzących zajęcia.
6. Obowiązek uiszczania opłat rozpoczyna się w miesiącu, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w POM.
7. Obowiązek dokonywania opłat ustaje po miesiącu, w którym uczeń przestaje uczęszczać na zajęcia, pod warunkiem, że rodzice powiadomią prowadzącą ognisko na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji
z zajęć i o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku wpłaty na konto, w tytule należy wpisać :
Imię i Nazwisko Ucznia.
9. W przypadku nie uregulowania opłaty, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach ogniska, aż do momentu uregulowania należności zaległej i bieżącej.

10. W szczególnych przypadkach losowych sprawę odroczenia terminu płatności można uzgadniać z prowadzącą ognisko
p. Anną Antuszewską

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§12
1. Warunki techniczne:
W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług
konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
- posiadanie dostępu do sieci Internet;
- posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu Active Now.
- posiadanie aktywnego konta e-mail.

2 Zastrzeżenie.
Usługodawca Active Now, nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
§13

1. Zawarcie umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 04.09.2023r.
do dnia 21.06.2024r.
Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez ucznia (lub
przedstawiciela ustawowego ucznia) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Firmą usługowo szkoleniową Triola, Anną Antuszewską, a uczniem regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych
w regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Rozwiązanie umowy

Rezygnacja z zajęć może nastąpić drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rezygnacji należy dokonać z miesięcznym wyprzedzeniem.
Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
Reklamacje należy składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres placówki podany w Umowie lub na stronie internetowej www.ogniskomuzyczne-nt.pl. Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez właściciela szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), numer telefonu 609-180-890 od poniedziałku
do piątku.
Placówka rozpatrzy reklamację i zawiadomi o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację POM przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Polityka prywatności
§14
1. Uczeń (lub jego przedstawiciel ustawowy) wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek placówki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”oraz na otrzymywanie od Firmy usługowo szkoleniowej Triola, Anna Antuszewska, Cicha Góra 22 A, 64-300 Nowy Tomyśl, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Udostępnianie wizerunku
Uczeń (lub jego przedstawiciel ustawowy) wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie wizerunku w postaci zdjęcia/nagrania dokonanego podczas wszelkiej formy zajęć muzycznych lub występu w celu promocji działalności POM w jej mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok itp) i na stronie internetowej www.ogniskomuzyczne-nt.pl
W każdej chwili uczeń (lub jego przedstawiciel ustawowy) może wycofać taką zgodę dostarczając na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosowne oświadczenie.
3. Klauzula zgody – Monitoring Wizyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Monitoringu Wizyjnego jest:
jest prowadząca POM, Anna Antuszewska. Kontakt: listownie na adres siedziby: Firma usługowo szkoleniowa Triola, Cicha Góra 22A, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 609180890.
Monitoring wizyjny jest używany na podstawie przepisów i rozporządzeń, a prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 90 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Akceptując regulamin, wyrażacie Państwo zgodę na monitoring w Prywatnym Ognisku Muzycznym w Nowym Tomyślu. Monitoring obejmuje hol główny(poczekalnia) i wejście główne do POM(schody zewnetrzne)

 

Ogólne zasady
§15
1. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia lub inną godzinę ognisko powiadamia uczniów i Rodziców o zmianie z wyprzedzeniem.
2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach, ognisko daje możliwość przeniesienia zajęć na inny termin tak, aby ilość lekcji w miesiącu zgadzała się z zaplanowanym terminarzem.
3. Wszystkie zmiany w planie, nieobecności, informacje, proszę zgłaszać telefonicznie, przez aplikację Active Now.
lub osobiście nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, najpóźniej jeden dzień przed planowanymi zajęciami.
4. Cena opłat za świadczone usługi muzyczno-edukacyjne nie ulega zmianie w przypadku nie powiadomienia o nieobecności ucznia
na zajęciach indywidualnych.
5. Lekcje odwołane w dniu planowanych zajęć nie podlegają odliczeniu.
6. Uczeń, który kształci się muzycznie w ognisku i prezentuje swoje umiejętności poza nim, na konkursach, przeglądach itp, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji gdzie kształci się muzycznie
i przez kogo jest przygotowany.
7. Uczniowie biorący udział w konkursach, przeglądach itp. zobowiązani są do przekazania informacji o takim fakcie nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia w POM
8. W sytuacjach wyjątkowych (pandemia, epidemia itp.),
Uczeń realizuje kształcenie stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny a także po podpisaniu przez Ucznia/ Rodziców/ Opiekunów – oświadczenia i zgody na przeprowadzenie zajęć.
9. W przypadku braku możliwości stacjonarnego nauczania, Uczeń/Rodzic(opiekun) zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem prowadzącym. W takim przypadku kształcenie Ucznia następuje w trybie zdalnym, co najmniej raz na dwa tygodnie.
10. W przypadku braku możliwości stacjonarnego nauczania zajęcia Gordonki
Muzochwilki, Ukulelki zostają zawieszone.
11. Lekcje próbne, możliwe tylko po dokonaniu przed zajęciami przedpłaty na konto, lub bezpośrednio u nauczyciela.
12. Rodzice/Opiekunowie, zobowiązani są do poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o przewlekłych chorobach dziecka lub innych dolegliwościach (cukrzyca, astma ip).
13. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Ognisko zastrzega sobie prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników, a w wypadku nie przestrzegania warunków płatności dochodzenia należności zgodnie z prawem.

 

Postanowienia końcowe
§16
1. Zasady prowadzenia przez POM gospodarki finansowej i materiałowej nie ujęte w Regulaminie Ogniska regulują obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.