REGULAMIN
PRYWATNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO
W Nowym Tomyślu

§1
Ognisko nosi nazwę: Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyślu,
i jest instytucją prywatną, działającą jako Firma usługowo- szkoleniowa Triola
§2
Siedziba POM mieści się w Cichej Górze a zajęcia odbywają się
na ul. 3 Stycznia 39 w Nowym Tomyślu.
§3
Osobą prowadzącą POM w roku szkolnym 2022/2023,jest osoba fizyczna
pełniąca obowiązki z upoważnienia, mgr Katarzyna Sukiennicka, zwana dalej Osobą prowadzącą.

 

Cele i zadania Ogniska
§4

Cele POM :
1.Nauczanie gry na instrumentach i nauka śpiewu, na najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu metodyki, przez doświadczonych profesjonalistów.
2. Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym.
3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwoju poprzez naukę gry na instrumencie, naukę śpiewu i kształcenie artystyczne.
4. Przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.
5. Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury.

§5
Postawione powyżej cele POM realizuje :
1. Poprzez prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie gry na instrumencie, nauki śpiewu oraz zajęć umuzykalniających.
2. Organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia uczniów, takich jak koncerty, przeglądy, występy muzyczne itp.
3. Wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania.
4. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.

 

Osoba prowadząca
§6
Osoba prowadząca POM odpowiada za jego działalność. Do zadań osoby prowadzącej należy w szczególności: zapewnienie warunków do działania Ogniska, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki oraz opieki, wyposażenie Ogniska w pomoce dydaktyczne, zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej.

 

Organizacja Ogniska
§7
1. Zajęcia dydaktyczne w POM są prowadzone w systemie indywidualnym
i grupowym. Nauka gry na instrumentach muzycznych i nauka śpiewu, odbywa w systemie zajęć indywidualnych, a także grupowo – nauka gry na ukulele, zajęcia umuzykalniające –zajęcia grupowe.
2 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze uzależnionym od wieku dziecka. Jest możliwość przeprowadzenia zajęć dwa razy w tygodniu.
Dzieci od lat 5 do 7 - 30 minut. Dzieci od 8 lat i młodzież szkolna,
dorośli - 45 minut lub 60 minut. (Czas trwania lekcji do uzgodnienia).
3. Zajęcia indywidualne odbywają się w trybie stacjonarnym a także w wyjątkowych okolicznościach zdalnie (zajęcia gry na instrumentach i nauka śpiewu).
4. Zajęcia umuzykalniające - grupowe dla dzieci (od 3 miesiąca życia do lat 4), odbywają się w trybie stacjonarnym.
5. Zajęcia prowadzone są przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
Zajęcia muzyczne w roku szkolnym 2022/2023 odbywać się będą w następujących terminach:
SEMESTR I: 1 wrzesień 2022 r. - 28 styczeń 2023 r.
Przerwa zimowa - ferie: 30 styczeń - 12 luty
SEMESTR II: 13 luty 2023 r. - 23 czerwiec 2023 r.
z zachowaniem dni wolnych od nauki przewidzianych w programie szkół lub do uzgodnienia z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
6. W miesiącach lipcu i sierpniu prowadzone są zajęcia w trybie wakacyjnym.

§8
1. Warunkiem uczestnictwa z zajęciach edukacyjno - muzycznych jest zawarcie Umowy pomiędzy Uczniem /lub Rodzicem(Opiekunem) Ucznia a POM.
2. Umowa edukacyjno - muzyczna stanowi odrębny dokument.
3. Uczniowie, którzy ukończyli swoją edukację muzyczną w danym roku szkolnym, otrzymują zaświadczenie potwierdzające o uczęszczaniu do ogniska muzycznego.
4. Ognisko nie wypożycza instrumentów muzycznych.
5. Ognisko dostarcza materiały do nauczania.
6. Na prośbę Ucznia lub Rodzica może zostać przeprowadzony sprawdzian
predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy.
Termin sprawdzianu zostaje uzgodniony telefonicznie lub drogą elektroniczną.
7. Kandydat do POM może zapisać się na zajęcia w każdym momencie trwania roku szkolnego, pod warunkiem że będzie taka możliwość.
O przyjęciu do POM, decyduje Osoba prowadząca.

§9
1. Nad niepełnoletnimi Uczniami przebywającymi w POM podczas zajęć opiekę sprawują nauczyciele prowadzący dane zajęcia.
2. Wyznaczony nauczyciel POM sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi Uczniami podczas zajęć oraz wydarzeń, imprez organizowanych poza Ogniskiem
i odpowiada za ich bezpieczeństwo.
3. Rodzic lub opiekun Ucznia niepełnoletniego jest zobowiązany do przyprowadzenia Ucznia na zajęcia i odebrania go po ich zakończeniu.

§10

1. Uczniowie mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
- opieki wychowawczej,
-zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
- ochrony poszanowania swojej godności,
- życzliwego i indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce.

2. Uczniowie mają następujące obowiązki:
- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach POM,
- przestrzeganie zasad kultury i zasad współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników POM,
- dbanie o wspólne dobro, czystość, higienę, a także ład i porządek w POM.

 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne
§11
1. Uczniowie/ich Rodzice(opiekunowie) mają obowiązek uiszczać opłaty za zajęcia na warunkach i w wysokości określonych w Umowie
edukacyjno - muzycznej o kształcenie. Uiszczenie opłat jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach POM.
2. Opłatę należy uregulować do 20. dnia miesiąca, za miesiąc bieżący na konto : Firma usługowo- szkoleniowa Triola
55 1020 4144 0000 6902 0265 6213
Jest możliwość uiszczania opłat u nauczycieli prowadzących zajęcia.
3. Obowiązek uiszczania opłat rozpoczyna się w miesiącu, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w POM.
4. Obowiązek dokonywania opłat ustaje po miesiącu, w którym uczeń przestaje uczęszczać na zajęcia, pod warunkiem, że rodzice powiadomią prowadzącą ognisko na piśmie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji
z zajęć i o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku wpłaty na konto, w tytule należy wpisać :
Imię i Nazwisko Ucznia.
6. W przypadku nie uregulowania opłaty, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach ogniska, aż do momentu uregulowania należności zaległej i bieżącej.

7. W szczególnych przypadkach losowych sprawę odroczenia terminu płatności można uzgadniać z prowadzącą ognisko z upoważnienia
p. Katarzyną Sukiennicką

 

Ogólne zasady
§12
1. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia lub inną godzinę ognisko powiadamia uczniów i Rodziców o zmianie z wyprzedzeniem.
2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach, ognisko daje możliwość przeniesienia zajęć na inny termin tak, aby ilość lekcji w miesiącu zgadzała się z zaplanowanym terminarzem.
3. Wszystkie zmiany w planie, nieobecności, informacje, proszę zgłaszać telefonicznie lub osobiście nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, najpóźniej jeden dzień przed planowanymi zajęciami.
4. Cena opłat za świadczone usługi muzyczno-edukacyjne nie ulega zmianie w przypadku nie powiadomienia o nieobecności ucznia
na zajęciach indywidualnych.
5. Lekcje odwołane w dniu planowanych zajęć nie podlegają odliczeniu.
6. Uczeń, który kształci się muzycznie w ognisku i prezentuje swoje umiejętności poza nim, na konkursach, przeglądach itp, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji gdzie kształci się muzycznie
i przez kogo jest przygotowany.
7. Uczniowie biorący udział w konkursach, przeglądach itp. zobowiązani są do przekazania informacji o takim fakcie nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia w POM
8. W sytuacjach wyjątkowych (pandemia, epidemia itp.),
Uczeń realizuje kształcenie stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny a także po podpisaniu przez Ucznia/ Rodziców/ Opiekunów – oświadczenia i zgody na przeprowadzenie zajęć.
9. W przypadku braku możliwości stacjonarnego nauczania, Uczeń/Rodzic(opiekun) zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem prowadzącym. W takim przypadku kształcenie Ucznia następuje w trybie zdalnym, co najmniej raz na dwa tygodnie.
10. W przypadku braku możliwości stacjonarnego nauczania zajęcia Gordonki
Muzochwilki, Ukulelki zostają zawieszone.
11. Lekcje próbne, możliwe tylko po dokonaniu przed zajęciami przedpłaty na konto, lub bezpośrednio u nauczyciela.
12. Rodzice/Opiekunowie, zobowiązani są do poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o przewlekłych chorobach dziecka lub innych dolegliwościach (cukrzyca, astma ip).
13. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, Ognisko zastrzega sobie prawo do skreślenia Ucznia z listy uczestników, a w wypadku nie przestrzegania warunków płatności dochodzenia należności zgodnie z prawem.

Postanowienia końcowe
§14

1. Zasady prowadzenia przez POM gospodarki finansowej i materiałowej nie ujęte w Regulaminie Ogniska regulują obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.